18.07.14 - Diwedd Tymor

01.09.14 - HMS

02.09.14  Bl7,11 a 12 nôl

03.09.14 - Pawb nôl i'r ysgol

Home

Newyddion Plasmawr 14.07.14 (W2)

Llongyfarchiadau ... arall.

Newyddion anhygoel arall o fyd chwaraeon yr Ysgol. Llwyddodd Tîm Blwyddyn 9 a 10 merched athletau'r ysgol i ennill Cwpan Plat dan 16 Cymru yn Aberhonddu wythnos ddiwethaf. Y disgyblion oedd : Nel williams, Megan Davies, Sian Jones, Carys Osborne, Catrin Lord, Bethan Jerrett, Elen Evans (Capten), Elin Glaves a Stella Hubbard Smith. Fel rhan o'r llwyddiant, torrwyd record naid hir Cymru gan Catrin Lord, a gosodwyd record newydd gwaywffon gan Elin Glaves. Dyma'r tro cyntaf i dîm athletau o Blasmawr cipio gwobr o'i fath.

Cynllun Gwobr Dug Caeredin

Llongyfarchiadau gwresog i’r 38 o ddisgyblion Blwyddyn 10 a lwyddodd i gwblhau 2 alldaith ar gyfer y Wobr Efydd Cynllun Dug Caeredin. Bu raid iddynt baratoi a chario'r holl adnoddau angenrheidiol ar gyfer gwersylla am ddeuddydd a cherdded am dros 10 awr ar hyd llwybrau'r Gwŷr, a hyn mewn tywydd braf a chynnes iawn. Maent yn glod i’r ysgol. Diolchiadau enfawr i’r staff am fynychu, ac yn enwedig i Miss Emma Richards am wneud y mwyafrif o’r gwaith trefnu a gweinyddu.

Pob dymuniad da i’r garfan nesaf o Flwyddyn 10 bydd yn mynychu alldaith wythnos nesaf, ac i ddisgyblion Blwyddyn 13 bydd ar antur Aur ymhen pythefnos.

Llongyfarchiadau ... eto!

Yn dilyn blwyddyn anhygoel i dîm dan 14 peldroed yr Ysgol, cawsant un profiad arbennig arall sef cyfle i gwrdd â’r Prif Weinidog, Mr Carwyn Jones AM, yn y Senedd, i’w llongyfarch ar ennill Pencampwriaeth Prydain ac Iwerddon ym mis Mai. Dyma lun ohonynt tu fas y Senedd, a llun o’r tîm rheoli ac hyfforddi, Mr Aled Williams a Mr Gwyn Jones gyda’r Prif Weinidog. Hoffwn ddiolch i'r holl garedigion am noddi Plasmawr - Tim Cymru yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion Prydain nôl ym mis Mai, gan gynnwys: Cymdeithas Adeiladu y Principality,Guardian Global Technologies Ltd, YC Sports, Recordiau Peski, Canolfan Pel Droed Gôl, Kitbox Cymru a Davies and Ballinger.

 

Llongyfarchiadau ... x 2

 

Cafodd timoedd rygbi cyffwrdd merched yr Ysgol lwyddiant ysgubol wythnos ddiwethaf yng nghystadleuaeth Rygbi Atomig Caerdydd. Mewn cystadleuaeth rhwng 10 ysgol, llwyddodd merched Blwyddyn 8 i gyrraedd y rownd derfynol ac ennill y gystadleuaeth ... gan guro tîm merched Blwyddyn 7. Llongyfarchiadau i’r ddau dîm.

Eco Gyngor

 

Mae gweithgareddau’r Eco Gyngor yn parhau ar garlam ... neu ar feic! Yn dilyn llwyddiant tyfu a gwerthu tatws, cynhaliwyd diwrnod Seiclo i’r Ysgol ar ddydd Gwener 20.06.14 i ddathlu wythnos feicio. Cofnodwyd 31 o enwau a seiclodd i’r Ysgol, a gafodd 2 seicliwr lwcus talebau Bike Shed yn y raffl. Da iawn nhw.

Mabolgampau 2014

Cafwyd diwrnod ardderchog yn Lecwydd gyda disgyblion yn cystadlu'n frwd dros eu Llysoedd.  Llongyfarchiadau i Lys Crwys ac i bob uniogolyn am gystadlu.  Gwasgwch y cyswllt yma i weld ychydig o luniau o'r Mabolgampau.

Athletics Winners 2014

Ffarwelio

Daeth cyfnod Miss Sioned Harries i ben fel fyfrwraig ym Mhlasmawr gyda sesiwn olaf rygbi merched arbennig.  Gwobrwywyd chwaraewyr addawol a chafodd pob aelod o’r garfan darn o wisg rygbi personol Miss Harries gan gynnwys rhan o wisg tîm rygbi Cymru.  Cyflwynywd pel rygbi  iddi gyda llofnod pob merch arno fel diolch am ei gwaith gyda’r tîm.  Dymunwn pob lwc iddi, yn ogystal â Miss Catrin Edwards ac Elinor Snowsill, wrth gynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd ym mis Awst. 

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. neu
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Go to top